Privacybeleid voor deelnemers aan marktonderzoek

1. Waarom heb ik een enquête van SKIM ontvangen?
Er zijn enkele scenario's die ertoe kunnen leiden dat u wordt uitgenodigd voor deelname aan een door SKIM georganiseerd marktonderzoek:
 • U hebt zich via een externe panel-provider opgegeven voor deelname aan enquêtes. SKIM werkt samen met panel-providers die panelleden zoeken voor deelname aan enquêtes of gesprekken voor SKIM en andere bedrijven voor marktonderzoek. SKIM ontvangt uw persoonlijke contactinformatie of uw naam niet van zijn panel-providers. Panel-providers faliciteren het marktonderzoek dat wij uitvoeren door onze enquête aan u door te sturen. De panel-provider die u een link voor een enquête stuurt die u moet invullen, is ook verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens en hanteert waarschijnlijk zijn eigen privacybeleid dat u dient te raadplegen.
 • Uw contactinformatie kan ook zijn opgenomen in een lijst die wordt geleverd door een bedrijf dat opdracht heeft gegeven voor marktonderzoek over hun producten of diensten. Dit betekent dat u eerder toestemming hebt gegeven aan of een contract hebt met dit bedrijf om u te benaderen voor marktonderzoek. Er is vervolgens contact met u opgenomen, rechtstreeks door dit bedrijf of door een externe (freelance) werver voor het doorsturen van onze enquête of voor het plannen van een afspraak voor een vraaggesprek.
 • U bent lid van het panel voor professionele medische zorgverleners dat door SKIM wordt beheerd. In dat geval bewaren we uw persoonlijke contactinformatie zodat we contact met u kunnen opnemen voor marktonderzoek dat voor u relevant kan zijn.


 • 2. De door ons verzamelde informatie
  Wanneer u meedoet aan enquêtes of vraaggesprekken voor marktonderzoek, hetzij rechtstreeks of via een van onze wervers of panel-providers, dan verzamelt SKIM informatie over u. In de in deze privacy-kennisgeving beschreven gevallen is SKIM een verwerkingsverantwoordelijke van sommige van uw persoonsgegevens en verantwoordelijk voor het bewaren en de geheimhouding van uw persoonsgegevens met inachtneming van de wet op de gegevensbescherming. Wanneer SKIM online onderzoek doet, identificeren onze uitnodigingen of vragenlijsten ons heel duidelijk en zij leggen uit waarom wij contact met u opnemen.

  Wanneer we rechtstreeks of via onze externe panel-providers contact met u opnemen, doen we voor een van de, meerdere van de of alle volgende doelstellingen:
 • Om u uit te nodigen voor deelname aan een onderzoek via een enquête die wordt gehouden voor een wetenschappelijk onderzoek of statistisch doel;
 • voor het houden van een vraaggesprek met u;
 • voor de validering van antwoorden die u hebt gegeven in een recente door ons gehouden enquête;
 • voor het bijwerken van onze gegevens en om te controleren of de persoonsgegevens die we van u hebben, correct zijn.

 • Af en toe nemen we mogelijk ook contact met u op voor een van deze bijkomende doelstellingen:
 • Om u te informeren als u een prijs hebt gewonnen bij een door ons gesponsorde loterij als premie voor uw deelname;
 • Om uw toestemming te vragen voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor een ander doel dat niet aan u was uitgelegd toen we in eerste instantie uw persoonsgegevens verzamelden.

 • Wanneer u aan ons onderzoek meedoet, dan vragen we u mogelijk om uw persoonlijke mening, en ook om demografische informatie, zoals uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouding. U kunt op elk gewenst moment weigeren om bepaalde vragen te beantwoorden of te stoppen met uw deelname aan een onderzoek. Als u lid wordt van ons online onderzoekspanel, kunt u uw lidmaatschap op elk gewenst moment opzeggen door de instructies voor afzeggen te volgen. Deze staan die in elke e-mail die we verzenden. We nodigen nooit bewust kinderen onder de leeftijd van 16 uit voor deelname aan onderzoeken zonder maatregelen te nemen die garanderen dat we de van toepassing zijnde toestemming van de ouders hebben.


  3. Wat we niet met uw persoonsgegevens doen
  We combineren uw antwoorden in een bepaalde enquête met de antwoorden van alle andere deelnemers en geven die antwoorden in samengevoegde vorm door aan de cliënt die opdracht heeft gegeven voor het onderzoek, zodat identificatie wordt voorkomen. We geven nooit opzettelijk uw persoonlijke antwoorden in een enquête door, behalve in de gevallen zoals hieronder beschreven.

  Uw antwoorden in een enquête kunnen worden verzameld, opgeslagen of verwerkt door onze gelieerde ondernemingen of niet-gelieerde serviceproviders, zowel binnen als buiten Europa. Deze zijn contractueel gebonden aan geheimhouding van alle informatie die zij verzamelen en aan ons bekendmaken of die wij verzamelen en aan hen bekendmaken en moeten deze beschermen met beveiligingsnormen en -methoden die gelijkwaardig zijn aan de onze.

  Naast de geheimhouding van uw antwoorden in een enquête zullen wij uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres nooit aan onze cliënten, andere bedrijven voor marktonderzoek, bedrijven voor direct marketing of iemand anders verkopen, delen, verhuren of op andere wijze doorgeven. De enige uitzonderingen wanneer we uw persoonsgegevens of antwoorden in een enquête aan derden doorgeven zijn als volgt:
 • Uw verzoek of toestemming voor het delen van uw identificerende informatie en persoonlijke antwoorden met derden voor een specifiek doel;
 • Overeenkomstig de ICC/ESOMAR International Code on Market, Opinion and Social Research and Data Analytics, kunnen we uw antwoorden doorgeven aan derden die contractueel gebonden zijn aan geheimhouding van de bekendgemaakte informatie en deze uitsluitend gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of statistische doelstellingen;
 • In de zeldzame maar mogelijke situatie dat de informatie wordt onderworpen aan bekendmaking krachtens een dagvaarding, bevel, verordening van een rechtbank of andere overheidsinstantie of soortgelijke vereisten krachtens de wet of door de regelgevende instanties.

 • Alle persoonsgegevens die we mogelijk tijdens uw deelname aan een marktonderzoekstudie over u verzamelen, worden gedurende maximaal 12 maanden bewaard om de geldigheid van de antwoorden te controleren en om de interpretatie van de antwoorden in het marktonderzoek te ondersteunen. Nu en dan moeten we mogelijk uw persoonsgegevens langer bewaren, en in dat geval wordt u daarover geïnformeerd en krijgt u de gelegenheid om bezwaar aan te tekenen als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens langer bewaren.

  Als u lid bent van het panel van professionele medische zorgverleners van SKIM, bewaren we uw contactgegevens tot u uw lidmaatschap van het panel opzegt. Wanneer u uw lidmaatschap hebt opgezegd, bewaren we enkele kerngegevens van u zoals uw naam en de datum van opzegging om ervoor te zorgen dat u niet opnieuw door ons wordt uitgenodigd voor toekomstige onderzoeken.

  Als u meedoet aan een onderzoek over farmaceutische producten en u gaat akkoord met het opgeven van uw contactinformatie om tijdens het onderzoek eventuele bijwerkingen te melden, dan bewaart de farmaceutische onderneming uw contactgegevens gedurende maximaal 10 jaar nadat het product uit de handel wordt gehaald, om contact met u te kunnen opnemen voor verdere vragen over de door u gemelde gebeurtenis.


  4. Het gebruik van cookies, logboekbestanden en andere technologieën bij onze enquêtes
  De door SKIM georganiseerde enquêtes gebruiken geen cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die sommige websites op uw computer opslaan door een numerieke gebruikerscode toe te wijzen en bepaalde informatie over uw online browsing op te slaan.

  Zoals de meeste websites verzamelen we bepaalde informatie automatisch en deze bewaren we in logboekbestanden. Deze informatie bestaat o.a. uit IP-adressen (Internet Protocol), browsertype, internet-provider (ISP), verwijzende/afsluitende pagina's, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en clickstream-gegevens. We gebruiken deze informatie voor het analyseren van trends, het beheer van onze website, het volgen van de bewegingen van gebruikers over onze website en als hulpmiddel voor het waarborgen van de integriteit en resultaten van de enquête. Alle identificeerbare informatie, zoals uw IP-adres, wordt maximaal 12 maanden na de afronding van het onderzoek bewaard. SKIM gebruikt geen technologie voor toestelidentificatie (ook bekend als machine-id of digitale vingerafdruk) voor het verzamelen van persoonsgegevens of het volgen van de online activiteiten van computergebruikers.


  5. Beveiliging van persoonsgegevens
  Onze werknemers zijn contractueel gebonden aan ons beleid en onze procedures in verband met geheimhouding, beveiliging en privacy, en we benadrukken het belang van inachtneming. Onze beveiligingsprocedures corresponderen met de algemeen geaccepteerde commerciële normen gebruikt voor het beschermen van persoonsgegevens.

  We kunnen persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde ondernemingen of niet-gelieerde serviceproviders voor aan een onderzoek gerelateerde doelstellingen, zoals informatieverwerking en de uitvoering van loterijen of andere premies. Deze ondernemingen zijn ook door contractuele afspraken gebonden aan bescherming van alle persoonsgegevens op een wijze die overeenkomt met de maatregelen van onze firma en zoals de regelgeving vereist. We volgen algemeen geaccepteerde sectornormen ter bescherming van de aan ons doorgegeven persoonsgegevens, zowel tijdens de verzending en nadat we deze hebben ontvangen.


  6. Uw rechten
  Aangezien we een bedrijf zijn dat onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming valt, informeren we u over uw recht tot aanvraag, inzage, correctie, wissen en beperking van hoe we uw persoonsgegevens verwerken wanneer u ons toestemming geeft. Deze rechten omvatten de mogelijkheid om de persoonsgegevens die we over u in ons informatie- en communicatiesysteem hebben, in te zien, de mogelijkheid om correcties in die persoonsgegevens aan te brengen, de mogelijkheid om te worden geïnformeerd over met wie die gegevens mogelijk zijn gedeeld, de mogelijkheid om te verzoeken dat we al onze persoonsgegevens wissen, en de mogelijkheid tot beperking in hoe we uw persoonsgegevens verwerken.

  We zijn verplicht om binnen 30 dagen te reageren op al uw verzoeken voor uitoefening van bovengenoemde deelnemersrechten. Als we hier niet binnen 30 dagen aan kunnen voldoen, nemen we toch contact met u op om u van een eventuele vertraging op de hoogte te brengen. Indien we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, kan dit worden veroorzaakt door een of meer van de volgende redenen:
 • Inzage geven in uw persoonsgegevens zou waarschijnlijk persoonsgegevens van anderen bekend maken;
 • Bekendmaking van de informatie zou de vertrouwelijke commerciële informatie van SKIM of zijn cliënten weergeven.
 • Uw persoonsgegevens zijn zodanig geanonimiseerd dat we u niet meer kunnen identificeren.

 • Als dit het geval is, geven we u een schriftelijke uitleg waarom we uw verzoek om inzage moesten weigeren.


  7. Hoe kunt u contact met ons opnemen
  Vragen over dit beleid, klachten over onze methoden en verzoeken om inzage moeten worden gericht aan de privacy-functionaris bij SKIM:
      • via mail: dataprotection@skimgroup.com
      • via de post: SKIM Europe B.V. t.a.v.: Data Protection Officer, Postbus 29044, 3001 GA Rotterdam

  Vermeld het onderwerp van uw verzoek indien van toepassing. We onderzoeken alle klachten en streven ernaar om de klachten die volgens ons gerechtvaardigd zijn, af te handelen. Indien nodig wijzigen we ons beleid en onze procedures om ervoor te zorgen dat anderen niet hetzelfde probleem zullen ervaren.

  Indien u een klacht tegen ons wilt indienen, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke toezichthoudende instantie.


  8. Kennisgeving van materiële veranderingen in dit beleid
  Indien we een materiële verandering aanbrengen in dit beleid of in onze privacy-procedures, dan posten we 30 kalenderdagen vóór de implementatie van de materiële verandering een opvallende kennisgeving op deze website en beschrijven we hoe personen een eventuele optie kunnen uitoefenen. Na de implementatie van de materiële verandering vermelden we bij de inleiding van dit beleid wanneer het beleid voor het laatst is herzien.
  Loading...